ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นางสาวเบญจมาศ บุญปลูก ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกนกพรรณ นันไชยวงศ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปริญญาณี นาคนวล ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธนัดดา รอรั้ง ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชลันดา ปัญญาชิต ครู คณิตศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ ศุภศรี ครู คณิตศาสตร์
นางสาววรารัตน์ โคกสถาน ครู ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเพ็ญพิชชา กิตติบดีสกุล ครูอัตราจ้าง -
นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์ พนักงานราชการ การงานอาชีพ

ทั้งหมด 93 คน

1   2   3   4   5       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool