ข้อมูลโรงเรียน

 
    
       


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


เรือใบ
 คือนาวาที่ล่องลอยไปในน่านน้ำเพื่อนำพาบุคคลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เมื่อเรือใบกางใบเต็มที่ก็จะช่วยให้นาวาลำนั้นแล่นฉิวไปได้เร็วขึ้น มั่นคงและปลอดภัย

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้สำเร็จ เรือใบจึงเปรียบเสมือนนาวาชีวิตที่ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกท่าน ต้องมุมานะพยายามที่จะนำนาวาชีวิตลำนี้ฝ่าคลื่นลมมรสุมทั้งหลาย เพื่อส่งลูก ส.ว. ทั้งหมดขึ้นสู่ฝั่งให้ได้ด้วยความปลอดภัย และสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการ


   สีประจำโรงเรียน
    ฟ้า - ขาว
หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา แห่งการริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อสังคม และประเทศชาติ
    ฟ้า หมายถึง ปัญญาแห่งการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ   คติธรรมประจำโรงเรียนปัญญา นรานํรตนํ “ปัญญา คือ ดวงแก้วของมนุษย์”
   
   อักษรย่อประจำโรงเรียน
     ส.ว. “สัตหีบวิทยาคม”

     “ส”ย่อมาจากคำว่า สัตหีบ

     “ว” ย่อมาจากคำว่า วิทยาคม

   
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน “ ต้นอินทนิล”

ต้นอินทนิล เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ห้าวหาญ มุมานะและอดทน

ดอกอินทนิล เป็นสัญลักษณ์ของความสุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน นิ่มนวลสดชื่น เบิกบาน

อินทนิล หมายถึง ลูก ส.ว. ทุกคนจึงควรมีจิตใจ แข็งแกร่ง ห้าวหาญ มุมานะ และอดทนภายใต้ท่าทีที่สุภาพ เรียบร้อย อ่อนโยน นิ่มนวล และสดชื่นเบิกบาน

 


    วิสัยทัศน์ ภายในปี 2569 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ EEC ด้านทักษะอาชีพและเทคโนโลยี

มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างภาคีเครือข่าย

 

 

  พันธกิจ (Mission) 1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษ EEC
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3.ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาจากภัยคุกคาม และจากยาเสพติดและอบายมุข
5.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการจัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ
6.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.การสร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
   
  เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัด
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล
3. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ครูและบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
6. ครูและบุคลากรความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
7. โรงเรียนมีความปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 8.โรงเรียนมีบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความพอเพียง
9. โรงเรียนมีการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
   
  กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
   
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
   
  อัตลักษณ์ งามสง่า กิริยาดี มีความรู้คู่คุณธรรม
   
  เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นระบบดูแลช่วยเหลือ
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool