ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นางสิริกานต์ มายิ้ม ครู การงานอาชีพ
นายทรงพล บูรณะสุข ครูผู้ช่วย การงานอาชีพ
นายพีรยุทธ เหมนวล ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปรเมศวร์ ท่าดี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธุป ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปวีณ กล้ารบ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวรัตติยา โลแพทย์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนารถ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ ชูศรี ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ณัฐชา จันทร์ดา ผู้อำนวยการ -

ทั้งหมด 93 คน

Previous     1   2   3   4   5   6       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool