ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นางสาวนิชาภัทร ตุริยะกุล ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิฑูรย์ ระดาบุตร ครู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางวัฒนประภา เจริญศร ครู ศิลปศึกษา
นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ ครู คณิตศาสตร์
นางขนิษฐา วรรณสวาท ครู คณิตศาสตร์
Miss. Aletta La Flores Alba - ภาษาต่างประเทศ
Mr. Eduardo Venegas Cabili - ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน ครู ภาษาไทย
นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรกนก เนตรสว่าง ครู ภาษาต่างประเทศ

ทั้งหมด 93 คน

Previous     1   2   3   4   5   6   7   8       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool