คำสั่งราชการ

 
     
75-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
79-65   คำสั่งอบรมให้คำปรึกษาครูที่ปรึกษา  
81-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
82-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
83-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
84-65   คำสั่งแต่งตั้งวันราชินี 3 มิ.ย 65  
85-65   แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนิสิตฝึกสอน  
87-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
89-65   คำสั่งเวรครูผู้ชาย มิ.ย. 65  
90-65   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการเตรียมความพร้อมรับการติดตามฯ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการปี 2565  
91-65   คำสั่งเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ  
96-65   คำสั่ง-แสงธรรมส่องใจ ม.5 ปี2565 คำสั่งงานนิเทศภายใน  
100-65   คำสั่งจัดทำคู่มือนิเทศ  
104-65   คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติมครูมาบรรจุใหม่  
108-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
109-65   คำสั่งวันไหว้ครู 65  
110-65   คำสั่งประชุมผู้ปกครอง  
112-65   คำสั่งอบรม PA  
116-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
117-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
120-65   คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติมครูมาบรรจุใหม่(1)  
121-65   คำสั่งแต่งตั้งตรวจสารเสพติดปี 64  
122-65   แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม  
124-65   มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
125-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
127-65   คำสั่งพิธีสวนสนาม  
136-65   คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์  
137-65   คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์  
137-65   คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(แก้ไข)  
138-65   คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป(1)แก้ไข  
144-65   คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม  
145-65   คำสั่งเยี่ยมบ้าน  
147-65   คำสั่งอนุญาตให้ครูไปราชกา  
147-65   คำสั่งอนุญาตให้ครูไปราชการ  
156-65   คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2565  
158-65   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  
159-65   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี  
161-65   คำสั่งเวรห้องน้ำนักเรียน  
162-65   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
163-65   แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ม.2 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น  
165-65   คำสั่งจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน  
169-65   คำสั่งสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565  
170-65   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงาน-กาญจนบุรี  
171-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูวิฑูรย์+นักเรียน 4 คน)  
172-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูปฏิมากาญจน์+นักเรียน 4 คน)  
173-65   คำสั่งงานสัปดาห์สังคมศึกษาปี65  
174-65   คำสั่งวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ปี 2565  
175-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูนิตยา)  
185-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ ( ครูธนาคาร+นักเรียน 1 คน)  
186-65   อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ (ครูรัตติยา ครูศิวรักษ์)  

ทั้งหมด 233 คำสั่งราชการ

1   2   3   4   5       Next
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool