การบริหารงาน

 
     
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
แผนดำเนินงานประจำปี 65  
รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี  
รายงานผลงานดำเนินงานประจำปี  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การดำเนินการตามนโยบาย  
เกรฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา  
  ข้อบังคับคุรุสภา-ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ-2556  
  รายงานผลการบริหารและพัฒนามรัพยากรบุคคล  
     
     
 
 
 
   พัสดุ งบประมาณและการเงิน

 
     
คู่มือการให้บริการด้านการเงิน บัญชี  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
รายงานผลงบประมาณประจำปี 1-2563  
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ  
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565  
สรุปผลการดำเนินการสัญญาจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565  
     
 
 
 
   งานประกันคุณภาพ

 
     
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2562  
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ.2559 - 2563)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2561  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
คำสั่่งกรรมการประกันภายในโรงเรียน62  
จัดตารางสอน1-62  
คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
  คำสั่่งมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
     
 
 
 
   การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของโรงเรียน

 
     
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริต  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
การมีส่วนร่วม  
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันประจำปี 2562  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  
สถิติการทุจริต  
สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร  
ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool