แบบฟอร์มโรงเรียน

 
  รายชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  งานวิชาการ ไฟล์Word ไฟล์ PDF
- แบบขออัดสำเนาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
- แบบรายงานการแข่งขัน
- แบบลงทะเบียนโครงงาน
- บค.14 หนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน
- บค.19 คำร้องขอย้ายนักเรียน
- บันทึกขอเวลาเรียนให้นักเรียน
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล
- ว 10 -1 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
- ว 15 ขอเปลี่ยนหลักฐานนักเรียน..docx
- ว 16 -1 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
- ว 16 ใบลาออก
- ว.13 แบบขอพักการเรียน
- Certificate
     
  งานสินทรัพย์ บุคลากร    
- บันทึกข้อความการปฏิบัติงาน
- บันทึกข้อความหนังสือขอใบรับรองเงินเดือน
- หนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ
- แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ -
- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับนักเรียน -
- แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน -
- แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -
- แบบใบขอยกเลิกวันลา
- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาอุปสมบท
- แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
- แบบบันทึกข้อความว.17
- ใบลาอุปสมบท
- ใบสมัคร
- คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
- คำร้องขอแก้ไขข้อมูลในก.พ.7
- แบบฟอร์มเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ -
- แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- แบบรายงานผลการประเมินโครงการ
- ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผน
- ขออนุญาตดำเนินโครงการนอกแผน
- บันทึกขอใช้เงินตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
     
  งานกิจการนักเรียน    
- แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน -
- บันทึกการว่ากล่าวตักเตือน -
- บันทึกการลงโทษนักเรียน -
- บันทึกคำให้การ -
- แบบเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม -
- แบบบันทึกการเปลี่ยนเวร -
     
  งานบริหารงานทั่วไป    
- แบบฟอร์มขอยืมผ้า
- แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อม
- แบบฟอร์มจัดทำป้าย
- แบบฟอร์มขอใช้สถานที่และงานโสตทัศนูปกรณ์
- แบบฟอร์มการขอเข้าพักบ้านพัก
- แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์อาหารว่าง อาหารกลางวัน และยืมอุปกรณ์การจัดเลี้ยง
 
     

 

    โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
    เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
    โทร. 038-235-233, 038-237-299  โทรสาร. 038-237-875
    Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool