ข้อมูลครูและบุคลากร
รูป ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระ
นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์
นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสิริกานต์ มายิ้ม ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายทรงพล บูรณะสุข ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายพีรยุทธ เหมนวล ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปรเมศวร์ ท่าดี ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธุป ครูผู้ช่วย สุขศึกษาและพลศึกษา
นายปวีณ กล้ารบ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวรัตติยา โลแพทย์ ครู วิทยาศาสตร์
นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนารถ ครู วิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 90 คน

1   2   3   4   5       Next
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool