คำสั่งราชการ

 
     
รูปเล่มตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2564  
คำสั่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 2/2564  
แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  
6-65คำสั่งเวรครูหญิงประจำเดือน ม.ค.65 แก้ไข(เพิ่มเติม)  
  5-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3(เดิม)  
  8-65คำสั่งจัดทำวารสารปีการศึกษา 2564  
  10-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
  11-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียน  
  12-65คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE  
  19-65คำสั่งเวรครูหญิงประจำเดือนกุมภาพันธ์65  
  18-65คำสั่งเวรเวรประจำจุดเสี่ยง  
  25-65คำสั่งเวรครูหญิงเดือน มี.ค.65  
  26-65คำสั่งเวรครูชายเดือน มี.ค.65  
  27-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง  
  28-65คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  29-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร  
  32-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน  
  33-65คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย  
  35-65คำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมแจกวุฒิบัตร 2564  
  37-65คำสั่งโรงเรียนอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ.pdf  
  38-65คำสั่งโรงเรียนอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ(1)  
  39-65คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเงินเก็บเงินระดมทรัพย์ฯ ภาคเรียนที่ 1-2565  
  40-65คำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน  
  41-65คำสั่งมอบอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ(2)  
  42-65คำสั่งมอบอนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ(3)  
  43-65คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  
  44-65คำสั่งแต่งตั้งเวรปฏิบัติงานธรุการ  
  53-65คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหาบุคคลและสินทรัพย์  
  54-65คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
  55-65 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
  62-65 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ COVID-เปิดเรียน  
  63-65คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  
  64-65 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงิน  
  65-65 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี  
  66-65 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  
  67-65 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน  
  68-65 คำสั่งครูที่ปรึกษาเทอม1 ปี 2565  
  69-65 คำสั่งแต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  
  70-65 คำสั่งปฐมนิเทศปี 65  
  75-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  77-65 คำสั่งเวรครูหญิง มิ.ย.  
  78-65 คำสั่งเวรประจำจุดเสี่ยง-ภาคเรียนที่1 ปี2565  
  79-65 คำสั่งอบรมให้คำปรึกษาครูที่ปรึกษา  
  80-65 คำสั่งคุณธรรมนำชีวิต ม.2 ปี2565  
  81-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  82-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  83-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  84-65 คำสั่งแต่งตั้งวันราชินี 3 มิ.ย 65  
  85-65 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงดูแลนิสิตฝึกสอน  
  87-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  89-65 คำสั่งเวรครูผู้ชาย มิ.ย. 65  
  90-65 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการเตรียมความพร้อมรับการติดตามฯ  
  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการปี 2565  
  91-65 คำสั่งเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ  
  96-65 คำสั่ง-แสงธรรมส่องใจ ม.5 ปี2565  
  คำสั่งงานนิเทศภายใน  
  100-65คำสั่งจัดทำคู่มือนิเทศ  
  103-65 คำสั่ง-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
  104-65 คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติมครูมาบรรจุใหม่  
  108-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  109-65 คำสั่งวันไหว้ครู 65  
  110-65 คำสั่งประชุมผู้ปกครอง  
  112-65คำสั่งอบรม PA  
  116-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  117-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  120-65 คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติมครูมาบรรจุใหม่(1)  
  121-65 คำสั่งแต่งตั้งตรวจสารเสพติดปี 64  
  122-65 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคม  
  123-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  124-65 มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  125-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  127-65 คำสั่งพิธีสวนสนาม  
  129-65อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ  
  136-65คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงิน และสินทรัพย์  
  137-65คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(แก้ไข)  
  138-65คำสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป(1)แก้ไข  
  144-65คำสั่งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม  
  145-65คำสั่งเยี่ยมบ้าน  
  147-65คำสั่งอนุญาตให้ครูไปราชการ  
  147-65คำสั่งอนุญาตให้ครูไปราชการ  
  156-65คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่1 ปี 2565  
  158-65คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน  
  159-65คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชี  
  161-65 คำสั่งเวรห้องน้ำนักเรียน  
  162-65 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
  163-65 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ม.2 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น  
     
 
 
   
   
 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool