ข่าวประชาสัมพันธ์

 


 
 
ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง มีความประสงค์ จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จ านวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2565 อาศัยอ านาจ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังไฟล์แนบไฟล์แนบ :


 

 


     โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
      โทร. 038-238-525, 038-237-299
      Facebook : โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม @1swschool