นางสาวเพ็ญรดี การเสนาะ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม