นายนิพนธิ์ ร้านจันทร์

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: การงานอาชีพและเทคโนโลยี