นายธรรมนิตย์ บ้านพวน

ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: สุขศึกษาและพลศึกษา