นางรัชดาพร คงสนุ่น

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้: การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฝ่ายงาน: งานบุคลากรและสินทรัพย์
ตำแหน่งในฝ่ายงาน: กรรมการ