กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
 
   
   
   
นางอรัญญา ประยูรเพ็ชร์
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   
   
   
นางจุฑารัตน์ สาคร
รองหวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
 
 
นายอัครเนตร มณีนุตร์
ครู
 
นายทรงกิจ โพธิขำ
ครู
 
นายอนันต์ พรมเสนีย์
ครู