กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
   
   
   
นางพิสมัย ปานชงค์
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   
   
   
นางขวัญใจ เขียนเสมอ
รองหวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
 
 
นางเบญจวรรณ สงวนชื่อ
ครู
 
นางอุบลรัตน์ สัมปัสติกร
ครู
 
นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ
ครู
 
 
นางชัญญานุช ขุนสอาดศรี
ครู
 
นางสาวประภัสสร อริยะวงศ์
ครู
 
นายไวฑูรย์ มินจันทึก
ครู
 
 
นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์
ครู
  นางสาวกัลยา บุญคง
ครู
 
นายสิทธิพร บุญล้อม
ครู