กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   
   
   
นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   
   
   
นางณัฐกมล ทองไทย
รองหวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
 
 
นางสุุริยา มณีนุตร์
ครู
 
นางพิชญศิณี ขจรวัฒนากุล
ครู
 
นางจินตนา สะอาดเอี่ยม
ครู
 
 
นางวิลาวัลย์ พรไชยา
ครู
 
นางแก้วตา สว่างกัลป์
ครู
 
นางพรทนา เชี่ยวประสิทธิ์
ครู
 
 
นางอรุณี ถมยางกูร
ครู
 
นางนฤพร ภักดี
ครู
 
นางสาวปทุมวดี ทองชิต
ครู
       
นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า
ครู