กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
   
   
   
นายพรมภร แสนศรีแก้ว์
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   
   
   
นางนภัทร มะอาจเลิศิ
รองหวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
 
 
นางอนุสรา วงศ์อทาร
ครู
 
นางกัลยาณี อุบลโรจน์รัศมี
ครู
 
นางสาวกุลธิดา จารุสภา
ครู
 
 
นางนทีกานต์ เพิ่มชาติ
ครู
 
นางสาวภาวิดา จันทร์จุฬา
ครู
 
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ บุญสร้อย
ครู
 
 
นายธีรัชทีปต์ หาญพละ
ครู
 
นางสาววินิจจัย เขตจำนันต์
ครู
 
Mr.Wilfred Stone
ครู
       
Mr.Christopher Lewis
ครู