กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 
   
   
   
นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์
หวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
   
   
   
นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัย
รองหวัหน้ากลุ่มสาระฯ
   
 
 
นางวัลย์ลิภา คงสวัสดิ์
ครู
 
นางสาวธัญชนก เกตูพัชรพงศ์
ครู
 
นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล
ครู
   
   
 
นางสาวภัทราภรณ์ คงประเสริฐ
ครู