กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
   
   
   
นางเฉลิมศรี เปียปาน
หวัหน้ากลุ่มสาระ
   
   
   
   
นางนพวรรณ จักษุสุวรรณ
รองหวัหน้ากลุ่มสาระ
   
 
 
นางยุภา ขาวสวน
ครู
 
นางจันทิมา อุทัยกลม
ครู
 
นางสุพักตร์ คำภา
ครู
 
 
นางสิริกร บุญเลิศ
ครู
 
นางจารุวรรณ โดยอาษา
ครู
 
นางสาวนิตยา แปงการิยา
ครู
 
 
นางสาวพิศมัย นันเสนา
ครู
 
นายรณชัย กิ่งแก้ว
ครู
 
นางสาวรัตติกาล อินพูลวงษ์
ครู
 
   
นางสาวสุภารัตน์ ภูทองหล่อ
ครู
 
นางสาวปวิตรา วินทะชัย
ครู