กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
   
   
   

หวัหน้ากลุ่มสาระ
   
   
   
   
นางสาวรัตนาภรณ์ เทียนวรรณ
รองหวัหน้ากลุ่มสาระ
   
 
 
นางรำไพ ภูถาวร
ครู
 
นางวารี โชติจำลอง
ครู
 
นางศักดิ์สุดา ทิมมา
ครู
 
 
นางไพวรรณ สุขปานเจริญ
ครู
 
นางเตือนใจ โอชะกลิ่น
ครู
 
นางอทิตยา หิรัญวงศ์
ครู
 
 
นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา
ครู
 
นางสาวชนากานต์ วิเศษ
ครู
 
นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว
ครู