กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 


 
  นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 

 

นางรำไพ ภูถาวร
หัวหน้างาน

 

 


 

 

นางชันญานุช ขุนสอาดศรี
กรรมการและเลขานุการ