กลุ่มบริหารงานกิจการนักศึกษา  
 


 
  นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักศึกษา
 

 

นางเตือนใจ โอชะกลิ่น
หัวหน้างาน

 

นางสุริยา มณีนุตร์
กรรมการ

นางวารี โชติจำลอง
กรรมการ

นางอรุณี ถมยางกูร
กรรมการ

นางนฤพร ภักดี
กรรมการ

 

นายรณชัย กิ่งแก้ว
กรรมการ

นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา
กรรมการ

นางสาวปานวาด ภานุรักษ์
กรรมการและเลขานุการ