กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 


 
  นางสาวศรีเพ็ญ วรวาส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 

 

นางยุภา  ชาวสวน
หัวหน้างาน

 

นางนุชชารี  อุ่นอบ
กรรมการ

นางนุชชารี  อุ่นอบ
กรรมการ

นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช
กรรมการ

นายอัครเนตร มณีนุตร์
กรรมการ