คณะกรรมการสถานศึกษา  
 


 
  นายสมพงษ์  มะใบ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
นายภิญโญ  สายนภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจุตติ  ประนมศรี
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายสังเวียน  บุญชู
กรรมการผู้แทนครู

นางสุนี  จินนบุตร
กรรมการผู้แทนชุมชน

นายกรีฑา  บูรประทีป
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นายบุญเย็น  หริสมบัติ
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระครูเกษมกิตติโสภณ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

พระครูใบฎีกาบรรจบ ติสาโร
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสมบุญ  อินจำปา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโกศล  ปะมะโต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนงนุช  สว่างฉาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด.ต.องอาจ  ชนะเพีย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นางจรรยา  สอดสี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคงเดช โชติจำลอง
กรรมการและเลขานุการ