สัญลักษณ์โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธศากยมุนีศรีสัตหีบวิทยาคม

ความหมาย : พระผู้เป็นหนึ่งอันยิ่งใหญ่ของชาวสัตหีบวิทยาคม

  

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ เรือใบ

เรือใบ  คือนาวาที่ล่องลอยไปในน่านน้ำเพื่อนำพาบุคคลจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง เมื่อเรือใบกางใบเต็มที่
ก็จะช่วยให้นาวาลำนั้นแล่นฉิวไปได้เร็วขึ้น มั่นคงและปลอดภัย มุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้สำเร็จ เรือใบจึงเปรียบ
เสมือนนาวาชีวิตที่ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมทุกท่าน ต้องมุมานะพยายามที่จะนำนาวาชีวิตลำนี้ฝ่าคลื่นลมมรสุม

ทั้งหลาย  เพื่อส่งลูก ส.ว. ทั้งหมดขึ้นสู่ฝั่งให้ได้ด้วยความปลอดภัย และสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทุกประการ

ตราประจำโรงเรียน  ฟ้า – ขาว
ฟ้า    หมายถึง  ปัญญาแห่งการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์ของจิตใจ
ฟ้า – ขาว   หมายถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ ย่อมก่อให้เกิดปัญญา แห่งการริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อสังคม และประเทศชาติ

คติธรรมประจำโรงเรียน                       ปัญญา   นรานํรตนํ
                                                          “ปัญญา คือ ดวงแก้วของมนุษย์”

อักษรย่อประจำโรงเรียน                        ส.ว. “สัตหีบวิทยาคม”
                                                           “ส”ย่อมาจากคำว่า  สัตหีบ
                                                                               “ว” ย่อมาจากคำว่า   วิทยาคม

อุดมการณ์ของโรงเรียน                         “ประพฤติดี มีวิชา  กีฬาเด่น”

คติพจน์ของโรงเรียน                             “การศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันสถาปนาโรงเรียนและวันคืนถิ่น ฟ้า – ขาว  22  มกราคม ของทุกปี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                            “ ต้นอินทนิล”

ต้นอินทนิล        เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง  ห้าวหาญ  มุมานะและอดทน
ดอกอินทนิล      เป็นสัญลักษณ์ของความสุภาพ  เรียบร้อย  อ่อนโยน  นิ่มนวลสดชื่น  เบิกบาน
อินทนิล              หมายถึง  ลูก  ส.ว. ทุกคนจึงควรมีจิตใจ  แข็งแกร่ง  ห้าวหาญ  มุมานะ และอดทนภายใต้ท่าทีที่สุภาพ  เรียบร้อย  อ่อนโยน  นิ่มนวล  และสดชื่นเบิกบาน

ประวัติโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

          โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เลขที่ 181 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร. 038- 237299แฟ็กซ์. 038 – 237875 โรงเรียนตั้งขึ้นตามความต้องการและแรงผลักดันของชาวบ้านอำเภอโดยกลุ่มผู้ริเริ่มประกอบด้วย นายประสิทธิ์  สายนภา,นายแสวง  เริ่มศิริ, นายเยื้อน  ไพรอนันต์, นายหยิบ  นาคศิริ,      นายเกษม  รับสุข,นายธง  สายนภา, นายเฉลิม  ขวัญฉาย, นายสุคนธ์  มากมี และนายถิรศักดิ์  เพชรดี ทั้งนี้โดยได้รับคำปรึกษาจากนาวาเอกผล  คชา ซึ่งได้ช่วยติดต่อประสานงานกับจังหวัด และกรมสามัญศึกษา ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ติดเขตวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี  ตำบลนาจอมเทียน  เนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ลุ่ม  เป็นลำห้วยหนองน้ำ  และป่าไผ่  เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน และนอกจากนี้ นายละมัย  ลบแย้มผู้มีจิตศรัทธาในการศึกษายังได้บริจาคที่ดินส่วนตัวซึ่งเป็นเขตติดต่อที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าวเพิ่มเติมให้อีก 10 ไร่ รวมเป็นที่ดิน  26 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา และต่อมา นายละมัยและ นางเชือน  ลบแย้มเห็นว่าสนามกีฬา ยังไม่ได้มาตรฐานจึงบริจาคเพิ่มเติมอีก 1 งาน 69 ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมด 28 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา
          กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีแรก 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 50 คน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2517 โดยขอใช้หอนอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ชลบุรี เป็นห้องเรียนชั่วคราวทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากอาจารย์นพคุณ  ศิริวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในขณะนั้นอย่างไรก็ตามในการเปิดทำการครั้งแรกนี้
กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินการในฐานะโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชลราษฏรอำรุงไปพลางก่อน
ต่อมาเมื่อวันที่ 22  มกราคม 2518  กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอสัตหีบ  ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม”โดยใช้อักษรย่อว่า “ส.ว.”ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 22  มกราคมนี้ เป็นวันสถาปนาโรงเรียนตลอดมา  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางวรดา  จินตกานนท์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นคนแรก
          ในช่วงเวลานี้กลุ่มส่งเสริมโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านอำเภอ  ได้ขอบริจาควัสดุก่อสร้างจากหน่วยงานทหารสหรัฐอเมริกา  ที่สนามบินอู่ตะเภา และได้ร่วมกันจัดหาเงิน มาดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 ห้องเรียน 1 หลัง จนแล้วเสร็จและตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารสัมพันธภาพไทย -  อเมริกัน”พร้อมได้จัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร จากนั้นจึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรม ชลบุรี มาอยู่ ณ  สถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2519 ในปีนี้โรงเรียนได้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3-4 ขึ้นด้วย
          พ.ศ.2522กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 5 และในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากเขตการศึกษา 12 ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
          วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2525กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้  นางสาวปรีดา  เชื้อตระกูลมาดำรงตำแหน่งแทน  นางวรดา  จินตกานนท์ซึ่งในระยะนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรใหม่อย่างจริงจัง  จนได้รับคะแนนการประเมินโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรในระดับ 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 สูงสุดของเขตการศึกษา 12 และในปีต่อมาโรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับเป็นโรงเรียนระดับ 7 เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการวันที่  8  มิถุนายน  2527  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสุนทร  ธาราดลมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารแทน  นางสาวปรีดา  เชื้อตระกูลในช่วงระยะเวลานี้โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบบริหารทุกด้านเป็นผลให้โรงเรียนมีเกียรติประวัติในด้านต่าง ๆ หลายด้าน พอสรุปได้ดังนี้
พ.ศ.2528   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขตการศึกษา 12 ได้
พ.ศ.2530   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบชิงทุนพระราชทานนักเรียนเรียนดีของเขตการศึกษา 12 ได้เป็นครั้งที่ 2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างวินัยดีเด่น  ของจังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนได้รับเกียรติประวัติสูงสุดจากกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ของเขตการศึกษา 12
- โรงเรียนได้รับรางวัลพัฒนาห้องสมุดดีเด่น ตามนโยบายกรมสามัญศึกษา
วันที่ 3 พฤศจิกายน  2536กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพงศา  งามละเมียด มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารแทน นายสุนทร ธาราดล ซึ่งก็ได้สืบสานพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิเชียร  อิ่มเอิบ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนร่มรื่น  สวยงามยิ่งขึ้น
          พ.ศ.2537   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักเรียนดีเด่นอันดับ 2  ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทนักเรียนโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิศัลย์  โกมุทพงศ์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้นำระบบการจัดการ 5  ส  คือ  สะสาง   สะดวก   สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  มาใช้ในโรงเรียน  หมวด  ฝ่ายต่างๆ ได้จัดศูนย์การเรียนเป็นระบบ  5  ส  มีการทาสีอาคารใหม่  พร้อมทั้งนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำโรงเรียนไปสู่ระดับมาตรฐาน
วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายสมดุลย์  ทำเนาว์ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารและเกษียณอายุราชการ  ในเดือนกันยายน  2542
วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2543  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายวิษณุ  ผสมทรัพย์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของสหวิทยาเขตอุดมศักดิ์  นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียน  และเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากชุมชนอำเภอสัตหีบให้เข้าโครงการ  หนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  ในปี 2546  จัดได้ว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนที่โรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  ในเดือนพฤศจิกายน 2546
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้  นายจำโนทย์  ปล้องอุดมมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ได้นำการจัดการเรียนการสอน  ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เน้นวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่กับวุฒิภาวะทางปัญญา (IQ) และสอดแทรก  คุณธรรม  จริยธรรม  การมีระเบียบวินัย  ให้เกิดเป็นรูปธรรมในตัวนักเรียนทุกคน  พร้อมทั้งปรับปรุงบรรยากาศภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นยิ่งขึ้น  พัฒนาระบบการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูและนักเรียนให้ทันโลกแห่งการเรียนรู้ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และได้ผลักดันจนโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนในฝัน
ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้ง นายวิษณุ  ผสมทรัพย์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอีกวาระหนึ่ง ได้พัฒนาโรงเรียนจนผ่านพ้นการประเมินภายนอก ได้ระดับดี และได้เป็นกำลังใจให้ครูทำผลงานได้วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหลายท่าน
                ในปี พ.ศ .2554  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้ง นายสำเริง  หมอนวัน มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จึงจัดให้มีห้องเรียนพิเศษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ในปี พ.ศ 2556  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้ง นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนโดยท่านมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษา บุคลากรในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนและมาตรฐานสากล พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น
ด้วยมาตรฐานการบริหารงานด้านต่างๆ และเกียรติประวัติทั้งหลายดังกล่าว  ทำให้โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนจึงฝากบุตรหลานมาเรียน ณ สถานศึกษาแห่งนี้


วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


“ มุ่งสร้างคนดีมีความรู้  สู่มาตรฐานสากล ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


รู้จักคิด                  รู้จักทำ
รู้จักแก้ปัญหา       รู้จักพัฒนา

เอกลักษณ์ของโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


ความรู้  คู่คุณธรรม